POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

I.- Qui és el responsable del tractament de les dades personals dels nostres clients i persones de contacte?

Identitat: Carme Schouten Fusté

Adreça postal: Major, 5

Telèfon: 973621736

Adreça electrònica: eradesansa@eradesansa.info

 

II.- Amb quina finalitat tractem les dades personals?

La informació facilitada per les persones interessades, és a dir, aquelles que, en algun moment i a través de diversos mitjans, han entrat en contacte amb el nostre establiment, la destinem exclusivament a una finalitat comercial, per enviar-los informació relativa al nostre establiment (novetats, activitats, obsequis o promocions), ja sigui per correu postal o per correu electrònic.

La informació facilitada pels nostres clients la destinem a les finalitats següents:

–      F1 Finalitat contractual. Tractem les dades personals dels nostres clients que siguin necessàries per a la formalització del contracte de prestació del servei d’allotjament turístic.

–      F2 Finalitat legal. Les vostres dades personals també són tractades a l’empara del que disposa la normativa sectorial, en especial:

–     la normativa tributària

–     la normativa mercantil

–     la normativa de seguretat ciutadana (obligació de registre en establiments d’hostalatge)

–      F3 Finalitat comercial. Si en l’apartat final d’aquest document ens doneu el vostre consentiment, us enviarem informació relativa al nostre establiment (novetats, activitats, obsequis o promocions), ja sigui per correu postal o per correu electrònic.

III.- Quant de temps conservarem les dades personals?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant els terminis que s’indiquen a continuació:

–      Les dades que tenen una finalitat contractual i legal (tributària i mercantil) les conservarem durant un termini de 5 anys.

–      Les dades i la documentació necessàries per donar compliment a la normativa de seguretat ciutadana, les conservarem durant un termini de 4 anys.

–      Les dades que ens faciliteu amb finalitat comercial, les tractarem durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès, sempre i quan no en demaneu la supressió o cancel·lació amb anterioritat.

 

IV.- Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals?

–      Quant a la finalitat contractual, la base legal per al tractament de les dades és l’execució del contracte de prestació del servei d’allotjament turístic (incloent-hi la gestió precontractual), en compliment del règim jurídic establert pel decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic.

–      Quant a la finalitat legal, la base legal per al tractament de les vostres dades és la següent:

–      la normativa tributària (general, de facturació i la pròpia de cada tribut)

–      la normativa mercantil

–      la normativa se seguretat ciutadana: Ordre IRP/418/2010, de 5 d’agost, sobre l’obligació de registre i comunicació a la Direcció General de la Policia de les persones que s’allotgen als establiments d’hostalatge ubicats a Catalunya.

–      Quant a la finalitat comercial, la base legal per al tractament de les dades és el consentiment explícit, que es pot retirar en qualsevol moment.

 

V.- A quins destinataris es comunicaran les dades personals?

En compliment del que disposi la normativa sectorial, les dades únicament seran comunicades als òrgans de l’Administració pública que siguin competents per a tractar-les. Les dades no es comunicaran a altres empreses o a tercers, ni es transferiran a un tercer país o organització internacional.

 

VI.- Quins són els vostres drets?

–      Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si s’estan tractant dades personals que la concerneixen, o no.

–      Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

–      En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del Reglament General de Protecció de Dades, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.

–      Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting. El responsable del tractament deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

 

VII.- Com podeu exercir els vostres drets?

–      Mitjançant un escrit adreçat a Carme Schouten Fusté. Carrer Major, 5  25567 Altron

–      Mitjançant un escrit dirigit a la següent adreça de correu electrònic: eradesansa@eradesansa.info

 

VIII.- Quines vies de reclamació teniu disponibles?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).