POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

I.- Qui és el responsable del tractament de les dades personals dels nostres clients i persones de contacte?

Identitat: Carme Schouten Fusté

Adreça postal: Major, 5

Telèfon: 973621736

Adreça electrònica: eradesansa@eradesansa.info

 

II.- Amb quina finalitat tractem les dades personals?

La informació facilitada per les persones interessades, és a dir, aquelles que, en algun moment i a través de diversos mitjans, han entrat en contacte amb el nostre establiment, la destinem exclusivament a una finalitat comercial, per enviar-los informació relativa al nostre establiment (novetats, activitats, obsequis o promocions), ja sigui per correu postal o per correu electrònic.

La informació facilitada pels nostres clients la destinem a les finalitats següents:

F1 Finalitat contractual. Tractem les dades personals dels nostres clients que siguin necessàries per a la formalització del contracte de prestació del servei d’allotjament turístic.

F2 Finalitat legal. Les vostres dades personals també són tractades a l’empara del que disposa la normativa sectorial, en especial:

– la réglementation fiscale,,ca,la réglementation mercantile,,es,règlements de sécurité des citoyens,,ca,Données ayant un objectif contractuel et légal,,ca,Les données et la documentation nécessaires pour se conformer aux règlements de sécurité des citoyens,,ca,Les données que vous nous fournissez à des fins commerciales,,ca,À propos de,,ca,Les règlements sont la sécurité des citoyens,,ca,Toute personne a le droit d'obtenir confirmation de son traitement des données personnelles le concernant,,ca,Les personnes intéressées ont le droit de,,ca,Dans certaines circonstances énoncées dans l'article,,ca,Ceux qui sont intéressés peuvent,,ca,Au moyen d'un écrit adressé à Carme Schouten Fusté,,ca,En écrivant à l'adresse email suivante,,ca,Données de la politique de confidentialité,,ca

– la normativa mercantil

– la normativa de seguretat ciutadana (obligació de registre en establiments d’hostalatge)

F3 Finalitat comercial. Si en l’apartat final d’aquest document ens doneu el vostre consentiment, us enviarem informació relativa al nostre establiment (novetats, activitats, obsequis o promocions), ja sigui per correu postal o per correu electrònic.

III.- Quant de temps conservarem les dades personals?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant els terminis que s’indiquen a continuació:

– Les dades que tenen una finalitat contractual i legal (tributària i mercantil) les conservarem durant un termini de 5 Anys.

– Les dades i la documentació necessàries per donar compliment a la normativa de seguretat ciutadana, les conservarem durant un termini de 4 Anys.

– Les dades que ens faciliteu amb finalitat comercial, les tractarem durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès, sempre i quan no en demaneu la supressió o cancel·lació amb anterioritat.

 

IV.- Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals?

– Quant a la finalitat contractual, la base legal per al tractament de les dades és l’execució del contracte de prestació del servei d’allotjament turístic (incloent-hi la gestió precontractual), en conformité avec le régime légal établi par le décret,,ca,Novembre,,ca,des établissements d'hébergement touristique et d'hébergement touristique,,ca,but légal,,ca,La base légale pour le traitement de vos données est la suivante,,ca,la réglementation fiscale,,ca,général,,en,de la facturation et celui de chaque taxe,,ca,la réglementation mercantile,,es,Les règlements sont la sécurité des citoyens,,ca,Ordonnance IRP / 418/2010,,yo,Août,,ca 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic.

– Quant a la finalitat legal, la base legal per al tractament de les vostres dades és la següent:

– la réglementation fiscale,,ca,la réglementation mercantile,,es,règlements de sécurité des citoyens,,ca,Données ayant un objectif contractuel et légal,,ca,Les données et la documentation nécessaires pour se conformer aux règlements de sécurité des citoyens,,ca,Les données que vous nous fournissez à des fins commerciales,,ca,À propos de,,ca,Les règlements sont la sécurité des citoyens,,ca,Toute personne a le droit d'obtenir confirmation de son traitement des données personnelles le concernant,,ca,Les personnes intéressées ont le droit de,,ca,Dans certaines circonstances énoncées dans l'article,,ca,Ceux qui sont intéressés peuvent,,ca,Au moyen d'un écrit adressé à Carme Schouten Fusté,,ca,En écrivant à l'adresse email suivante,,ca,Données de la politique de confidentialité,,ca (general, de facturació i la pròpia de cada tribut)

– la normativa mercantil

– la normativa se seguretat ciutadana: Ordre IRP/418/2010, de 5 d’agost, sur l'obligation d'enregistrement et de communication à la Direction Générale de la Police des personnes qui séjournent dans les établissements d'hébergement situés en Catalogne,,ca,but commercial,,ca,La base juridique pour le traitement des données est le consentement explicite,,ca,qui peut être retiré à tout moment,,ca,V.,,ru,Quels destinataires communiqueront des données personnelles?,,ca,En conformité avec ce qui est prévu dans les règlements sectoriels,,ca.

– Quant a la finalitat comercial, la base legal per al tractament de les dades és el consentiment explícit, que es pot retirar en qualsevol moment.

 

V.- A quins destinataris es comunicaran les dades personals?

En compliment del que disposi la normativa sectorial, les données ne seront communiquées qu'aux organes de l'administration publique compétents pour les traiter,,ca,Les données ne seront pas communiquées à d'autres sociétés ou à des tiers,,ca,ils ne seront pas non plus transférés dans un pays tiers ou une organisation internationale,,ca,VI.,,sv,Quels sont vos droits,,ca,Toute personne a le droit d'obtenir confirmation de son traitement des données personnelles le concernant,,ca,o non,,ja,Les personnes intéressées ont le droit de,,ca,accès,,ca,à vos données personnelles,,ca,ainsi qu'au soleil,,ca,enchérir pour le,,ca,rectification,,ca. Les dades no es comunicaran a altres empreses o a tercers, ni es transferiran a un tercer país o organització internacional.

 

VI.- Quins són els vostres drets?

– Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si s’estan tractant dades personals que la concerneixen, o no.

– Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de données inexactes ou,,ca,si approprié,,ca,sol,,en,enchérir sur,,ca,suppression,,ca,entre autres raisons,,ca,lorsque les données ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées,,ca,Dans certaines circonstances énoncées dans l'article,,ca,du règlement général pour la protection des données,,ca,ceux qui sont intéressés peuvent seulement,,ca,Offrir la limitation du traitement de vos données,,ca,Ceux qui sont intéressés peuvent,,ca,s'opposer,,ca,au traitement de vos données à des fins de marketing,,ca,La personne responsable du traitement cessera de traiter les données,,ca, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

– En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del Reglament General de Protecció de Dades, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.

– Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting. El responsable del tractament deixarà de tractar les dades, sauf pour des raisons légitimes légitimes ou pour exercer ou défendre d'éventuelles réclamations,,ca,VII.,,en,Comment pouvez-vous exercer vos droits?,,ca,Au moyen d'un écrit adressé à Carme Schouten Fusté,,ca,Calle Mayor,,ca,En écrivant à l'adresse email suivante,,ca.

 

VII.- Com podeu exercir els vostres drets?

– Mitjançant un escrit adreçat a Carme Schouten Fusté. Carrer Major, 5 25567 Altron

– Mitjançant un escrit dirigit a la següent adreça de correu electrònic: eradesansa@eradesansa.info

 

VIII.- Quines vies de reclamació teniu disponibles?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).